Jak zaksięgować import towarów z Chin i prawidłowo go rozliczyć?

23 sierpnia 2019
4.7/5 - (49 votes)
Jak zaksięgować import towarów z Chin i prawidłowo go rozliczyć?

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

 1. Księga przychodów i rozchodów – kiedy sporządzić wpis?
 2. Jak zaksięgować import towarów w rejestrze VAT?
 3. Ewidencja VAT – co musi się w niej znaleźć?
 4. Jednolity Plik Kontrolny a import z Chin
 5. Zmiany w ustawie o podatku VAT – od 1 lipca 2020 roku
 6. Import towarów z Chin – jak zmienia się od lipca 2020 roku?
 7. Import z Chin – jak rozliczyć VAT?
 8. Jak rozliczyć import towarów z Chin?
 9. Import towarów z Chin – ewidencja księgowa

 

W dzisiejszym wpisie chcę wyjaśnić jak zaksięgować import towarów z Chin. Każdego importera, który sprowadza towar do Polski i następnie go sprzedaje, obowiązują różnego rodzaju procedury i opłaty. Jest zatem odprawa, dokumenty celne i cło z Chin, a do tego konieczność zapłacenia podatku VAT od importu. Prowadzenie tego typu działalności to także obowiązek rozliczenia transakcji na potrzeby Urzędu Skarbowego. Jak zrobić to prawidłowo?

Aby dokonać prawidłowej ewidencji towarów sprowadzonych z Chin do Polski, należy dokonać odpowiednich wpisów w księdze przychodów i rozchodów (KPiR) oraz w rejestrach VAT. Na to jak zaksięgować import towarów z Chin ma wpływ kilka czynników. Po pierwsze liczy się to, kiedy następuje dostawa towarów do naszej siedziby, a po drugie kiedy wystawiono fakturę dokumentującą zakup. Zanim jednak zabierzemy się za ewidencję, należy się upewnić, że nie brakuje dokumentów, na podstawie których można zaksięgować importowane dobra:

 • handlowa faktura z Chin wystawiona w języku angielskim, która stanowi potwierdzenie zakupu towarów od chińskiego dostawcy i datę transakcji,
 • dokument SAD lub jego elektroniczna wersja o nazwie PZC, czyli jednolity dokument administracyjny potwierdzający fakt importu,
 • konosament lub list przewozowy (odpowiednio dla transportu drogą morską lub lotniczą),
 • packing list, czyli specyfikacja towaru sporządzania w sytuacji, kiedy faktura handlowa nie zawiera informacje na temat rodzaju, ilości i wartości towarów,
 • inne dokumenty jeśli obowiązują: certyfikat CE, świadectwo pochodzenia.
jak zaksięgowac towar z chin

Księga przychodów i rozchodów – kiedy sporządzić wpis?

Co do zasady zakup towarów handlowych trzeba wpisać do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, a najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Mówi o tym §17 Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Załóżmy jednak, że towar został dostarczony do magazynu lub wprowadzony do obrotu przed otrzymaniem faktury handlowej od dostawcy z Chin. Co wtedy? Wyjaśnia to §16 Rozporządzenia. Importer musi sporządzić szczegółowy opis otrzymanych towarów z Chin.

 • W opisie trzeba zawrzeć dane dostawcy z Chin (imię i nazwisko lub nazwę i adres firmy), ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość towaru handlowego.
 • Następnie należy sporządzić wpis do KPiR na podstawie tego opisu.
 • Opis musi być potwierdzony na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która przyjęła towar.
 • Dokument należy przechowywać jako dowód zakupu wraz z fakturą z Chin.
 • Jeśli wystąpiła różnica w stosunku do wartości towarów podanej w fakturze, należy ją ująć w księdze w dniu otrzymania faktury.

Jak zaksięgować import towarów w rejestrze VAT?

Na początku uporządkujmy zagadnienia. Wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej (ewidencji VAT). Jest to rejestr sprzedaży i zakupów w oparciu o faktury VAT, czyli swego rodzaju dziennik dokonywanych operacji gospodarczych, bez którego jako importerzy z Chin nie moglibyśmy rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dzięki prowadzeniu ewidencji VAT urząd ma także możliwość zweryfikowania poprawności naszych rozliczeń. Jest to podstawa do rozliczeń podatkowych za dany okres.

rozliczenie towaru z importu

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 2004 r. obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostarczenia towarów. Jednakże w przypadku towarów importowanych ma to miejsce już w momencie objęcia importu procedurą celną. Na podstawie wartości celnej (wliczając w to prowizję, opakowania, koszty transportu i ewentualnie ubezpieczenia) powiększonej o należne cło wylicza się podstawę podatku VAT od towarów z Chin. Ponadto jeśli występuje uszlachetnienie bierne importu z Chin, wartość VAT wylicza się w oparciu o różnicę pomiędzy wartością celną dóbr kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo. Potem podstawa ta zostaje powiększona o należne cło.

Ewidencja VAT – co musi się w niej znaleźć?

Przede wszystkim sama ewidencja musi być prowadzona obowiązkowo w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Jak zaksięgować import z Chin w rejestrze VAT? Należy dokonać wpisu, który zawiera następujące elementy:

 • przedmiot i podstawę opodatkowania,
 • wysokość kwoty podatku należnego,
 • ewentualne korekty podatku należnego,
 • wysokość kwoty podatku naliczanego,
 • ewentualne korekty podatku naliczanego,
 • kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
 • inne dane pomocne w identyfikacji poszczególnych transakcji, np. numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Jednolity Plik Kontrolny a import z Chin

Warto wiedzieć, że każdy czynny podatnik VAT (a wiec i importer z Chin sprowadzający towary do Polski) zobowiązany jest do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK VAT). Dokument w formie elektronicznej składa się bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy nasza firma ma na to czas do pierwszego dnia roboczego). Comiesięczne wysyłanie JPK obowiązuje także firmy, które rozliczały się do tej pory metodą kwartalną. Dokument musi zawierać nazwę i NIP naszej firmy oraz dane z dokumentów zakupowych/sprzedażowych. Informacje te muszą być zgodne z danymi z deklaracji VAT. Jak zaksięgować import towarów z Chin i co zawiera JPK VAT?:

 • dane dostawcy z Chin (podmiotu wystawiającego fakturę), takie jak nazwa, adres, numer identyfikacji podatkowej,
 • numer i datę wpłynięcia faktury z Chin,
 • wartość towarów netto,
 • kwotę podatku naliczonego.

Zmiany w ustawie o podatku VAT – od 1 lipca 2020 roku

Z pewnością większość osób, szczególnie tych zainteresowanych importem towarów, słyszała już o zmianach, które nastąpiły w ustawie o podatku VAT. Weszły one w życie stosunkowo niedawno, ponieważ obowiązują od 1 lipca 2020 roku, dlatego chcę pokrótce przybliżyć, co tak naprawdę zmieniło się od tego czasu. Otóż ustawa o zmianie części ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wprowadza zmianę w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania importu. Ma ona na celu uproszczenie systemu podatkowego. Dokładniej ulega zmianie przepis w artykule 33a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku. Dotyczy on rozszerzenia grupy podatników uprawnionych do rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Import towarów z Chin – jak zmienia się od lipca 2020 roku?

Nowe przepisy pozwalają od teraz na rozliczanie podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej podatnikom, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, w przypadku gdy będą dokonywać zgłoszeń celnych poprzez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Warto jednak mieć na uwadze, że warunek dokonania zgłoszeń przez przedstawiciela (bezpośredniego lub pośredniego) nie dotyczy podmiotów, które posiadają pozwolenie na zastosowanie uproszeń i do podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców.

Z możliwości takowego rozliczenia podatku VAT przy imporcie towarów będą mogli skorzystać czynni płatnicy podatku VAT, którzy złożą do naczelnika urzędu celno-skarbowego:

 1. Potwierdzenie rejestracji jako czynny podatnik VAT.
 2. Zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne, a także we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Jak wcześniej wspomniałem, ważne jest także dokonanie zgłoszenia celnego przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Warto pamiętać, że wszelkie dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu.

Bardzo istotną kwestią, o której powinni pamiętać przedsiębiorcy zajmujący się importem towarów, jest fakt, że są oni zobowiązani składać miesięczne deklaracje podatkowe. Obowiązek ten dotyczy importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy o podatku VAT, który został dokonany po 30 czerwca 2020 roku. Co więcej, przedsiębiorcy będą mogli składać deklaracje kwartalne nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od ostatniego miesiąca kwartału, w którym dokonany został import produktów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej może być objęty cały import towarów – zarówno objęty uproszczeniami celnymi, jak i zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach.

Import z Chin – jak rozliczyć VAT?

Każdy podatnik, decydujący się na import towarów z Chin, ma obowiązek obliczenia kwoty podatku oraz ujęcia uzyskanej wartości w zgłoszeniu celnym. Ponadto należy doliczyć do tej kwoty inne koszty, takie jak: prowizje, opakowanie, ubezpieczenie oraz transport. Import towarów z Chin najczęściej objęty jest 23% podatkiem.

By ustalić wysokość cła, należy zastosować stały kurs celny, który obrany jest na cały miesiąc. Stąd też wartości te będą różniły się wraz z rozpoczęciem się nowego miesiąca. Warto jednak pamiętać, że dla celów prawa bilansowego zasady przeliczania wartości zakupu na złote są takie same, jak dla celów podatku dochodowego.

Jak wygląda procedura ogólna rozliczania importu towarów z Chin? Poniżej przedstawiamy jej przebieg krok po kroku:

 1. Wszystko rozpoczyna się od tego, że importer wpłaca podatek VAT na rachunek bankowy urzędu celnego.
 2. Następnym krokiem jest odliczenie podatku o tej samej wartości w deklaracji VAT, o ile zakup towarów dotyczył wykonywanych czynności opodatkowanych. W tym celu podatnik na początku musi obliczyć oraz wykazać w zgłoszeniu celnym kwotę podatku, uwzględniając aktualnie obowiązujące stawki.
 3. Teraz importer wpłaca kwotę podatku. Ma na to 10 dni od dnia powiadomienia go o wysokości należności podatkowych przez organ celny.
 4. Ostatni krok to odliczenie kwoty VAT, jaka widnieje w dokumencie celnym.

Poza procedurą ogólną, istnieje również procedura uproszczona. Na czym polega? Otóż uprawnia ona do skorzystania z rozliczenia podatku VAT przez wykazanie w deklaracji VAT podatku należnego oraz naliczonego. Należy jednak pamiętać, że z procedury uproszczonej można skorzystać wyłącznie pod konkretnymi warunkami. Jakimi? Przedstawiamy je poniżej:

 1. Przede wszystkim, zanim rozpocznie się okres rozliczeniowy, w którym zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania VAT, konieczne jest powiadomienie na piśmie odpowiedniego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz naczelnika Urzędu Celnego o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 2. Kolejnym krokiem jest przedłożenie dokumentów (wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu) odpowiedniemu naczelnikowi Urzędu Celnego. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów:
  1. Zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne, a także we wpłatach poszczególnych podatków, stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach.
  2. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Jak rozliczyć import towarów z Chin?

Jeśli chodzi o import towarów z Chin, który jest rozliczany na ogólnych zasadach, należy przedstawić odpowiednie dokumenty, pełniących rolę dowodów księgowych, a także podlegają ujęciu w księgach rachunkowych. Jakie to dokumenty? Otóż jest to przede wszystkim faktura importowa, która wystawiana jest przez dostawcę z Chin. Jest ona zaświadczeniem o poniesionych kosztach z tytuły zakupu towarów. Kolejny jest dokument celny SAD, który dokumentuje wysokość obciążeń zarówno z tytułu cła, jak i podatku VAT. Natomiast trzeci dokument to dokument przyjęcia towarów do magazynu (dotyczy to towaru handlowego).

Ponadto należy wspomnieć o dokumentach, które stanowią podstawę do odliczenia VAT. Jest to SAD (jeśli zgłoszenie celne składane jest w formie papierowej) lub PZC (jeśli zgłoszenie celne składane jest w formie elektronicznej).

Import towarów z Chin – ewidencja księgowa

By poprawnie ująć import towarów z Chin w rachunku podatkowym, bardzo istotne jest ustalenie dnia poniesienia kosztów. Następnie zaś konieczne jest wyznaczenie odpowiedniego kursu waluty. Jeśli chodzi o księgowanie towarów przy imporcie, dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodów mogą być dwa dni. Pierwszy z nich to dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. Drugi to natomiast dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu (jeśli nie była to faktura). Stąd też pobranie dokumentu PZC ze strony organu celnego uznawane jest prawnie za chwilę jego otrzymania.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.7/5 - (49 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X