Deklaracja zgodności i certyfikat CE a import z Chin

03 lipca 2019
4.6/5 - (26 votes)
Deklaracja zgodności i certyfikat CE a import z Chin

Każda firma lub osoba fizyczna zajmująca się importem z Chin do państw UE musi zadbać o to, aby towary, które tego wymagają, posiadały deklarację zgodności oraz oznaczenie CE. Bez tego niemożliwe jest importowanie tych dóbr do Polski czy innego kraju wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Co to jest certyfikat CE 

Aby ułatwić i uprościć przepływ towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej, utworzono jednolity system norm odnośnie jakości i bezpieczeństwa. Normy te, nazwane dyrektywami Nowego Podejścia, musi spełnić wiele towarów wprowadzanych do obrotu w krajach należących do tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, ang. EEA). Dotyczy to także wielu towarów importowanych z Chin, np. do Polski. Kraje, które wchodzą w skład EOG to 28 państw członkowskich oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Oznaczeniem, które dowodzi iż dany towar spełnia te ujednolicone normy, jest certyfikat CE. Do jego naniesienia zobowiązany jest albo producent wytwarzający dany towar, albo importer, który sprowadza go do obrotu na terenie EOG. 

Co oznacza skrót CE 

Literki CE to skrót od Conformité Européenne czyli zgodności europejskiej. Aby towar mógł uzyskać ów certyfikat, jego producent bądź importer musi przeprowadzić szereg badań z zakresu jakości i bezpieczeństwa oraz uzyskać pozytywny wynik procedury oceny zgodności. Jeśli normy są zgodne z wymaganiami EOG, wystawia dokument o nazwie deklaracja zgodności. Następnie producent/importer nanosi oznaczenie CE, przez co deklaruje, iż produkt spełnia wszystkie konieczne wymagania. Trzeba jednak podkreślić, że nie każdy towar z Chin musi uzyskać takie oznaczenie, a jedynie te, które zostały ujęte dyrektywami.

Deklaracja zgodności a oznaczenie CE 

Bardzo często pojęcie deklaracji zgodności i certyfikat CE traktuje się jako to samo, ale tak do końca nie jest. Deklaracja zgodności (ang. Declaration of Conformity) to pisemny dokument w formie oświadczenie, który wypisuje producent towaru (lub importer). Na własną odpowiedzialność deklaruje w nim, iż produkt spełnia normy odnośnie konkretnych dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Z kolei oznaczenie CE jest symbolem deklaracji, iż wyrób jest zgodny z wymaganiami w odpowiednich dyrektywach odnośnie danego rodzaju produktu. Czyli po prostu: każdy produkt oznaczony CE musi posiadać deklarację zgodności, a certyfikat CE jest potwierdzeniem istnienia tej deklaracji.   W kontekście importu z Chin trzeba przy tym pamiętać, że producent ma obowiązek przechowywać dokument w swojej siedzibie, a jeśli jego siedziba mieści się poza granicami obszaru EOG (jak w przypadku wielu producentów chińskich) – u upoważnionego przedstawiciela w danym państwie EOG.  

 

oznaczenie ce

Deklaracja zgodności – co zawiera? Jakie informacje? 

Pisemna deklaracja zgodności towaru z normami dla danego typu produktu musi obejmować jeden lub więcej wyrobów. Jeśli deklarację zgodności wydał producent w Chinach w języku innym niż np. polski, importer musi przetłumaczyć dokument. Ponadto deklaracja zgodności musi być zgodna z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Deklaracja zgodności to nie jest tylko jeden typ dokumentu – istnieje ich co najmniej kilka. Oznaczone są np. WE lub UE i przypasowane są do konkretnych grup produktów. Informacje, które muszą znaleźć się w każdym dokumencie to: 

 1. Pełna nazwa i adres producenta i / lub jego upoważnionego przedstawiciela. 
 2. Pełna nazwa produktu (przedmiot deklaracji), typ produktu oraz unikalny kod identyfikacyjny. 
 3. Numer i nazwa modelu produktu (jeśli dotyczy).
 4. Zastosowanie produktu.
 5. Zdanie, w których oświadczamy, iż produkt spełnia normy zawarte w dyrektywach… (tu trzeba wypisać oznaczenia potrzebnych dyrektyw).
 6. Zdanie, w których oświadczamy, iż produkt spełnia normy zawarte w dyrektywach… (tu trzeba wypisać oznaczenia potrzebnych dyrektyw). 
 7. Zdanie, w których oświadczamy, iż produkt spełnia normy zawarte w dyrektywach… (tu trzeba wypisać oznaczenia potrzebnych dyrektyw). 
 8. Zdanie, w których oświadczamy, iż produkt spełnia normy zawarte w dyrektywach… (tu trzeba wypisać oznaczenia potrzebnych dyrektyw). 
 9. Nazwa i adres badawczych jednostek notyfikujących oraz opis badań.
 10. Data, miejsce, podpis osoby odpowiedzialnej za wystawienie deklaracji zgodności. 

Poniżej przykładowy wzór deklaracji zgodności WE (źródło: Centrum Certyfikacje CECE Polska): 

Deklaracja zgodności wzór

Oznaczenie CE a import z Chin 

Jak wspomniałem wyżej, w przypadku import z Chin obowiązek posiadania i naniesienia certyfikatu CE dotyczy towarów objętych tzw. dyrektywami nowego podejścia. W sumie jest ot kilkadziesiąt grup towarów, które można sprowadzać z Chin pod warunkiem zadeklarowania ważnej zgodności z odpowiednimi normami. Towary z Chin, które muszą posiadać certyfikat CE to między innymi:

 • wyroby budowlane,
 • maszyny,
 • wyroby niskonapięciowe,
 • elektronika,
 • łodzie i jachty rekreacyjne, 
 • windy (dźwigi),  
 • urządzenia ciśnieniowe,  
 • urządzenia radiowe,  
 • urządzenia kolei linowych,  
 • przyrządy pomiarowe, 
 • urządzenia na paliwa gazowe, 
 • wyroby pirotechniczne,
 • zabawki,
 • wyroby medyczne. 

Certyfikat CE a znak China Export 

W przypadku towarów importowanych z Chin można czasami spotkać się z innym oznaczeniem CE, które oznacza China Export. Symbol wygląda niemal identycznie, a od oznaczenia zgodności z normami europejskimi różni się tylko odstępem pomiędzy literami. Trzeba uważać na takie sytuacje, ponieważ chiński producenci niekiedy celowo nadają oznaczenie China Export aby zmylić konsumentów co do spełnianych norm bezpieczeństwa i jakości. Dlatego jeśli nie jesteś pewny, czy oznaczenie na towarze rzeczywiście jest tym właściwym CE, możesz poprosić importera o przesłane skanu deklaracji zgodności i zweryfikować potrzebne informacje. W przypadku importu z Chin do Polski to importer bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania produktu. Należy także pamiętać, że za brak właściwego certyfikat CE i oznaczenie sfałszowane lub gdy deklaracja zgodności nie istnieje[Symbol] grożą kary. Najpoważniejsza z nich to kara w wysokości do 100 tys. złotych, zakaz wprowadzania produktu do obrotu, a także nakaz odkupienia niewłaściwych produktów od konsumentów, którzy już je kupili.

Co jeśli na produkcie nie ma CE? Co grozi za brak CE?

Brak certyfikatu zgodności CE na produkcie może spowodować sporo problemów. Przede wszystkim jeśli wystawiłeś na sprzedaż produkty bez oznaczenia, może to zostać potraktowane jako nielegalne wprowadzenie produktów do obrotu. Co grozi za brak CE? To zależy od etapu, na którym znajduje się import.

Brak CE, zatrzymanie towary na granicy, uzupełnienie dokumentów

Jeśli towar nie posiada oznaczenia CE lub stosownych dokumentów potwierdzających jego zgodność z unijnymi normami, może zostać zatrzymany przez celników na granicy do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym czasie Urząd Celny kieruje dokumenty do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Urząd decyduje, jaki będzie dalszy los importowanych towarów.

Co istotne, Inspektorat zazwyczaj podpowiada, jak można rozwiązać problem. Zadaniem importera jest w tym czasie udowodnienie, że istnieje możliwość naniesienia CE u dostawcy z Chin, a na dowód musi przedstawić stosowne dokumenty. Jeśli wszystko będzie się zgadzało, towaru z Chin nie będzie trzeba odsyłać. Producent chiński wystawi odpowiednie dokumenty, a towar będzie mógł wjechać na teren Polski. Trzeba oczywiście pamiętać, że wszystkie koszty związane z certyfikacją towaru bez CE na terenie Polski opłacamy my jako importerzy.

Brak CE, zatrzymanie towary na granicy, brak możliwości certyfikacji

Dużo gorszym wariantem jest brak dokumentów, które w klarowny sposób udowadniałyby, że towar z Chin może zostać uzupełniony o konieczne dokumenty i wprowadzony do obrotu handlowego w Polsce. Co wtedy? Urząd celny może nakazać znam odesłanie towaru do nadawcy lub nawet skonfiskować go.

Próba lub wprowadzenie do obrotu towaru bez CE

Najgorszym scenariuszem jest dodatkowa kara pieniężna, a nawet kara pozbawienia wolności. Kara pieniężna grozi za próbę lub fakt wprowadzenia towaru niezgodnego. Karę nakłada się na podmiot, który ów produkt puścił w obieg handlowy. Sam produkt trafia zaś do rejestrów wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie. Wpisu do rejestru dokonuje się w przypadku wydania jednej lub kilku z poniższych decyzji:

 • nakaz wycofania towaru z Chin z obrotu,
 • zakaz dalszego przekazywania towarów użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy,
 • ograniczenie dalszego przekazywania towaru użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy,
 • nakaz powiadomienia konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach.

Warto dodać, że jeśli sprowadzony i dystrybuowany towar zagroził zdrowiu lub życiu, podmiot wprowadzający może zostać skazany nawet na karę pozbawienia wolności, której wysokość jest adekwatna do wywołanych skutków.

Co zrobić, gdy nie ma CE? Inspekcja Handlowa

Przypomnijmy, że nie wszystkie grupy towarów mają obowiązek posiadać oznaczenie CE. Niekiedy jednak brak tego oznaczenia budzi wątpliwości i obawy importerów. Zatem co zrobić, gdy nie ma CE?

Legalność sprowadzonego towaru można sprawdzić kierując zapytanie do Inspekcji Handlowej. Należy zgłosić tam towar bez właściwego oznakowania, z brakami w informacjach i dokumentacji (np. brak instrukcji obsługi lub montażu). Do Inspekcji Handlowej można skierować zapytanie, gdy podejrzewacie, że towar z Chin może stwarzać zagrożenie. Inspekcji powinna udzielić wam informacji, czy importowany towar lub grupa towarów rzeczywiście powinny być uzupełnione o CE, niektóre dokumenty czy informacja ważne dla użytkowników.

Poza Inspekcją Handlową kontrolę legalności towarów i jego zgodności ze stosownymi rozporządzeniami możecie sprawdzić w Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, stosownych urzędach morskich czy SANEPiD-zie. Ponadto jeśli nie jesteście pewni, do której instytucji skierować zapytanie, możecie napisać do UOKiK, który powinien pomóc przekazać zapytanie dalej do właściwej instytucji.

Procedury naprawcze – uszlachetnienie czynne i bierne

Jeśli producent z Chin jest w stanie dosłać nam potrzebne dokumenty, Urząd Celny może wydać zgodę na wdrożenie procedur naprawczych wobec towarów bez oznaczenia CE. Wśród nich wyszczególniamy procedurę przetwarzania pod kontrolą celną oraz procedurę składu celnego.

 • Procedura przetwarzania pod kontrolą celną – umożliwia przywóz towarów spoza UE w celu poddania ich przetworzeniu na terenie krajów EWG. Dotyczy również sytuacji, kiedy towary muszę zostać poddane modyfikacji, aby mogły spełniać wymogi zgodności z prawem UE (np. CE) i zostać dopuszczone do obrotu. W czasie trwania tej procedury za towary nie pobiera się cła. Opłaty celne pobierane są dopiero za gotowy już, przetworzony produkt.
 • Procedura składu celnego  – pozwala składować towary spoza UE na terenie magazynów celnych na czas dokończenia jakiejś procedury. Jako działania naprawcze procedura składu celnego umożliwia między innymi przechowanie towaru na czas uzyskania przez niego potrzebnej certyfikacji i oznaczenia CE, czy też dosłania instrukcji obsługi. Co istotne, pozwala też zawiesić obowiązek opłat celno-skarbowych i rozłożyć je w czasie.
UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.6/5 - (26 votes)
Szybki kontakt

  imię

  email/telefon

  wiadomość

  Facebook