Deklaracja zgodności UE i oznakowanie CE a import z Chin

03 lipca 2019
4.5/5 - (33 votes)
Deklaracja zgodności UE i oznakowanie CE a import z Chin

Każda firma lub osoba fizyczna zajmująca się importem z Chin do państw UE musi zadbać o to, aby towary, które tego wymagają, posiadały deklarację zgodności UE oraz oznakowanie CE. Bez tego niemożliwe jest importowanie tych dóbr do Polski czy innego kraju wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Oznakowanie CE – co to jest?

Aby ułatwić i uprościć przepływ towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej, utworzono jednolity system wymagań zasadniczych odnośnie jakości i bezpieczeństwa produktów. Wymagania te zebrano w tzw. dyrektywach Nowego Podejścia (dzisiaj do tej grupy zaliczają się poza dyrektywami również pojedyncze rozporządzenia UE). Spełnienie tych wymagań jest warunkiem dla wielu towarów warunkiem do wprowadzenia ich do obrotu w krajach należących do tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, ang. EEA). Dotyczy to także wielu towarów importowanych z Chin, np. do Polski. Kraje, które wchodzą w skład EOG to 28 państw członkowskich oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Oznaczeniem, które dowodzi iż dany towar spełnia te wymagania zasadnicze, jest oznakowanie CE. Do spełnienia wymagań zasadniczych oraz naniesienia oznakowania CE na produkt zobowiązany jest albo producent wytwarzający dany towar, albo importer, który sprowadza go do obrotu na terenie EOG. 

Co oznacza skrót CE 

Literki CE to skrót od Conformité Européenne czyli francuskiego odpowiednika zgodności europejskiej. Aby towar mógł uzyskać ów certyfikat, jego producent bądź importer musi zidentyfikować wszystkie wymagania zasadnicze obejmujące dany produkt oraz przeprowadzić ocenę zgodności, samodzielnie lub zlecić jej wykonanie zewnętrznemu konsultantowi. W zależności od zidentyfikowanych wymagań może okazać się konieczne przeprowadzenie lub zlecenie badań z zakresu jakości i bezpieczeństwa lub zaangażowanie niezależnej jednostki certyfikującej w proces oceny. Jeśli pozytywnie zakończył się proces oceny zgodności, zebrano odpowiednią dokumentację aby wykazać, że wszystkie zidentyfikowane wymagania zasadnicze są spełnione, jako podsumowanie tego procesu wystawia się dokument o nazwie deklaracja zgodności UE. Następnie producent/importer nanosi oznaczenie CE, przez co deklaruje, iż produkt spełnia wszystkie konieczne wymagania. Trzeba jednak podkreślić, że nie każdy towar z Chin musi uzyskać takie oznaczenie, a jedynie te, które zostały ujęte dyrektywami lub rozporządzeniami Nowego Podejścia.

Deklaracja zgodności a oznaczenie CE 

Bardzo często pojęcie deklaracji zgodności i certyfikat CE traktuje się jako to samo, ale tak do końca nie jest. Deklaracja zgodności UE (ang. EU Declaration of Conformity) to pisemny dokument w formie oświadczenie, który wypisuje producent towaru (lub importer). Na własną odpowiedzialność deklaruje w nim, iż produkt spełnia wymagania zasadnicze w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Z kolei oznakowanie CE deklaracji, iż wyrób jest zgodny z wymaganiami w odpowiednich dyrektywach i rozporządzeniach Nowego Podejścia obejmujących dany rodzaj produktu. Czyli po prostu: każdy produkt oznaczony CE musi posiadać deklarację zgodności, a oznakowanie CE jest potwierdzeniem istnienia tej deklaracji.  W kontekście importu z Chin trzeba przy tym pamiętać, że producent ma obowiązek przechowywać dokument w swojej siedzibie, a jeśli jego siedziba mieści się poza granicami obszaru EOG (jak w przypadku wielu producentów chińskich) – u upoważnionego przedstawiciela w danym państwie EOG. W przypadku kiedy producent spoza UE nie posiada wyznaczonego upoważnionego przedstawiciela, obowiązek posiadania i przechowywania dokumentacji produktu spoczywa na importerze. Dokumentacja jest niezbędna do wykazania, że przeprowadzono i pozytywnie zakończono ocenę zgodności i uwiarygadnia treść deklaracji zgodności UE.

 

oznaczenie ce

Deklaracja zgodności – co zawiera? Jakie informacje? 

Pisemna deklaracja zgodności towaru z wymaganiami zasadniczymi dla danego typu produktu musi obejmować jeden lub więcej wyrobów. Przygotowanie deklaracji zgodności UE to obowiązek producenta lub upoważnionego przedstawiciela posiadającego swoją siedzibę w Unii. W przypadku produktów importowanych importer ponosi odpowiedzialność za deklarację zgodności UE. Może to być tłumaczenie deklaracji zgodności przygotowanej przez producenta. Ponadto deklaracja zgodności musi być zgodna z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Wytyczne obejmujące treść deklaracji zgodności zawarte są w poszczególnych dyrektywach i rozporządzeniach Nowego Podejścia – warto zajrzeć do każdego aktu prawnego obejmującego dany rodzaj produktu, bo wytyczne nieznacznie się od siebie różnią.

Informacje, które muszą znaleźć się w każdym dokumencie to: 

 • Pełna nazwa i adres producenta i / lub jego upoważnionego przedstawiciela i/lub importera.
 • Pełna nazwa produktu (przedmiot deklaracji), typ produktu oraz unikalny kod identyfikacyjny. 
 • Numer i nazwa modelu produktu (jeśli dotyczy).
 • Zastosowanie produktu.
 • Zdanie, w których oświadczamy, iż produkt spełnia wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywach i rozporządzeniach… (tu trzeba wypisać oznaczenia potrzebnych dyrektyw).
 • Nazwa i adres jednostki certyfikującej, jeśli była angażowana w proces oceny zgodności.
 • Data, miejsce, podpis osoby odpowiedzialnej za wystawienie deklaracji zgodności. 

Poniżej przykładowy wzór deklaracji zgodności UE (źródło: productcompliance.pl):

Deklaracja zgodności wzór

Oznakowanie CE a import z Chin 

Jak wspomniałem wyżej, w przypadku import z Chin obowiązek posiadania i naniesienia oznakowania CE dotyczy towarów objętych tzw. dyrektywami i rozporządzeniami Nowego Podejścia. Towary z Chin, które muszą posiadać oznakowanie CE to między innymi:

 • wyroby budowlane,
 • maszyny,
 • wyroby niskonapięciowe,
 • elektronika,
 • łodzie i jachty rekreacyjne, 
 • windy (dźwigi),  
 • urządzenia ciśnieniowe,  
 • urządzenia radiowe,  
 • urządzenia kolei linowych,  
 • przyrządy pomiarowe, 
 • urządzenia na paliwa gazowe, 
 • wyroby pirotechniczne,
 • zabawki,
 • wyroby medyczne. 

Oznakowanie CE a znak China Export 

W przypadku towarów importowanych z Chin można czasami spotkać się z innym oznaczeniem CE, które oznacza China Export. Symbol wygląda niemal identycznie, a od oznaczenia zgodności z wymaganiami europejskimi różni się tylko odstępem pomiędzy literami. Trzeba uważać na takie sytuacje, ponieważ chiński producenci niekiedy celowo nadają oznaczenie China Export aby zmylić konsumentów co do spełnianych wymagań bezpieczeństwa i jakości. Dlatego jeśli nie jesteś pewny, czy oznaczenie na towarze rzeczywiście jest tym właściwym CE, możesz poprosić importera o przesłane skanu deklaracji zgodności i zweryfikować umieszczone na niej informacje. W przypadku importu z Chin do Polski to importer bierze na siebie odpowiedzialność za spełnienie wymagań zasadniczych i bezpieczeństwo produktu. Należy także pamiętać, że za brak właściwego oznakowania CE lub stosowanie oznakowania wprowadzającego w błąd, oraz za brak deklaracji zgodności grożą kary. Najpoważniejsza z nich to kara w wysokości do 100 tys. złotych, zakaz wprowadzania produktu do obrotu, a także nakaz odkupienia niewłaściwych produktów od konsumentów, którzy już je kupili.

Co jeśli na produkcie nie ma CE? Co grozi za brak CE?

Brak oznakowania CE na produkcie może spowodować sporo problemów. Przede wszystkim jeśli wystawiłeś na sprzedaż produkty bez oznakowania, może to zostać potraktowane jako nielegalne wprowadzenie produktów do obrotu. Co grozi za brak CE? To zależy od etapu, na którym znajduje się import.

Brak CE, zatrzymanie towary na granicy, uzupełnienie dokumentów

Jeśli towar nie posiada oznaczenia CE lub stosownych dokumentów potwierdzających jego zgodność z unijnymi wymaganiami, może zostać zatrzymany przez celników na granicy do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym czasie Urząd Celny kieruje dokumenty do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Urząd decyduje, jaki będzie dalszy los importowanych towarów.

Co istotne, Inspektorat zazwyczaj podpowiada, jak można rozwiązać problem. Zadaniem importera jest w tym czasie udowodnienie, że istnieje możliwość naniesienia oznakowania CE i pozyskanie od dostawcy z Chin stosownych dokumentów. Jeśli wszystko będzie się zgadzało, towaru z Chin nie będzie trzeba odsyłać. Producent chiński wystawi odpowiednie dokumenty, a towar będzie mógł wjechać na teren Polski. Trzeba oczywiście pamiętać, że wszystkie koszty związane z certyfikacją towaru bez CE na terenie Polski opłaca importer.

Brak CE, zatrzymanie towary na granicy, brak możliwości certyfikacji

Dużo gorszym wariantem jest brak dokumentów, które w klarowny sposób udowadniałyby, że towar z Chin może zostać oznakowany CE, objęty deklaracją zgodności przygotowaną przez importera i wprowadzony do obrotu. Co wtedy? Urząd celny może nakazać nam odesłanie towaru do nadawcy lub nawet skonfiskować go.

Próba lub wprowadzenie do obrotu towaru bez CE

Najgorszym scenariuszem jest dodatkowa kara pieniężna, a nawet kara pozbawienia wolności. Kara pieniężna grozi za próbę lub fakt wprowadzenia towaru niezgodnego. Karę nakłada się na podmiot, który ów produkt puścił w obieg handlowy. Sam produkt trafia zaś do rejestrów wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie. Wpisu do rejestru dokonuje się w przypadku wydania jednej lub kilku z poniższych decyzji:

 • nakaz wycofania towaru z Chin z obrotu,
 • zakaz dalszego przekazywania towarów użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy,
 • ograniczenie dalszego przekazywania towaru użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy,
 • nakaz powiadomienia konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach.

Warto dodać, że jeśli sprowadzony i dystrybuowany towar zagroził zdrowiu lub życiu, podmiot wprowadzający może zostać skazany nawet na karę pozbawienia wolności, której wysokość jest adekwatna do wywołanych skutków.

Co zrobić, gdy nie ma CE? Inspekcja Handlowa

Przypomnijmy, że nie wszystkie grupy towarów mają obowiązek posiadać oznaczenie CE. Niekiedy jednak brak tego oznaczenia budzi wątpliwości i obawy importerów. Zatem co zrobić, gdy nie ma CE?

Wymagania prawne obejmujące produkt można skonsultować z zewnętrznym specjalistą ds. zgodności (np. na productcompliance.pl).

Legalność sprowadzonego towaru można sprawdzić kierując zapytanie do Inspekcji Handlowej. Należy zgłosić tam towar bez właściwego oznakowania, z brakami w informacjach i dokumentacji (np. brak instrukcji obsługi lub montażu). Do Inspekcji Handlowej można skierować zapytanie, gdy podejrzewacie, że towar z Chin może stwarzać zagrożenie. Inspekcji powinna udzielić wam informacji, czy importowany towar lub grupa towarów rzeczywiście powinny być uzupełnione o CE, niektóre dokumenty czy informacja ważne dla użytkowników.

Poza Inspekcją Handlową kontrolę legalności towarów i jego zgodności ze stosownymi rozporządzeniami możecie sprawdzić w Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, stosownych urzędach morskich czy SANEPiD-zie. Ponadto jeśli nie jesteście pewni, do której instytucji skierować zapytanie, możecie napisać do UOKiK, który powinien pomóc przekazać zapytanie dalej do właściwej instytucji.

Procedury naprawcze – uszlachetnienie czynne i bierne

Jeśli producent z Chin jest w stanie dosłać nam potrzebne dokumenty, Urząd Celny może wydać zgodę na wdrożenie procedur naprawczych wobec towarów bez oznaczenia CE. Wśród nich wyszczególniamy procedurę przetwarzania pod kontrolą celną oraz procedurę składu celnego.

 • Procedura przetwarzania pod kontrolą celną – umożliwia przywóz towarów spoza UE w celu poddania ich przetworzeniu na terenie krajów EWG. Dotyczy również sytuacji, kiedy towary muszę zostać poddane modyfikacji, aby mogły spełniać wymogi zgodności z prawem UE (m.in. wymagania zasadnicze i oznakowanie CE) i zostać dopuszczone do obrotu. W czasie trwania tej procedury za towary nie pobiera się cła. Opłaty celne pobierane są dopiero za gotowy już, przetworzony produkt.
 • Procedura składu celnego  – pozwala składować towary spoza UE na terenie magazynów celnych na czas dokończenia jakiejś procedury. Jako działania naprawcze procedura składu celnego umożliwia między innymi przechowanie towaru na czas uzyskania przez niego potrzebnej dokumentacji i oznakowania, czy też dosłania instrukcji obsługi. Co istotne, pozwala też zawiesić obowiązek opłat celno-skarbowych i rozłożyć je w czasie.
UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.5/5 - (33 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X