Import stali z Chin do Polski – zezwolenia, pozwolenia i inne dokumenty

Czy wiesz, że to właśnie Chiny są czołowym producentem stali na świecie? Jak pokazują najnowsze dane Worldsteel, w lutym 2021 roku produkcja tego materiału w Państwie Środka sięgnęła 150,2 mln ton i była o 4,1% wyższa niż w roku ubiegłym. Ze względu na to, że wytwórstwo stali w Unii Europejskiej spadło, import stali z Chin do Polski okazuje się być dobrym pomysłem.

Zezwolenie na import stali

By import z Chin stali przebiegł pomyślnie, wymagane jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów oraz spełnienie wymogów krajowych, a także unijnych. W przypadku stali należy zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj towaru będzie importowany do Polski. Otóż materiał ten najczęściej wykorzystywany jest do produkcji maszyn, urządzeń czy narzędzi stosowanych w budownictwie, a materiały budowlane ze stali podlegają pod Dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dotyczy ona wyrobów do wbudowania na stałe w budynki oraz budowle inżynierskie. Co więcej, materiały stalowe wykorzystywane w budownictwie podlegają także pod Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

W tym miejscu warto dodać, że Dyrektywa Rady 89/106/EWG należy do Dyrektyw Nowego Podejścia, które pozwalają na swobodny obrót wyrobów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa względem ludzi, zwierząt i środowiska. Dyrektywy Nowego Podejścia mówią między innymi o znaku CE. Stąd też importując stal z Chin do Polski konieczne jest posiadanie oznaczenia CE, a potwierdzeniem nadania znaku CE jest dokument nazywany deklaracją zgodności UE, deklaracją zgodności WE, deklaracją właściwości użytkowych (DWU – tylko dla wyrobów objętych 305/2011 CPR – wyroby budowlane).

To wszystko dotyczy zastosowania stali w budownictwie. W przypadku innych zastosowań będą obowiązywały odmienne regulacje, zezwolenia czy oznaczenia, dlatego w przypadku importu z Chin krok po kroku warto zapoznać się ze wszystkimi kwestiami formalnymi.

Dokument nadzoru – import stali

W kwietniu 2016 roku Komisja Europejska wprowadziła nadzór nad importem z państw trzecich niektórych wyrobów wykonanych ze stali. Okazało się jednak, że jest to duże obciążenie dla małych oraz średnich firm, stąd też Komisja Europejska podjęła decyzję, by nie przedłużać obowiązujących rozporządzeń. Właśnie dlatego dn. 16 maja 2020 roku nastąpiło zakończenie stosowania nadzoru nad importem niektórych wyrobów ze stali z państw trzecich. Od tego momentu przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do zwracania się do Ministerstwa Rozwoju o wydanie dokumentów zezwalających im na import wyrobów ze stali na tereny Unii Europejskiej.

Import stali do Polski – podsumowanie

Chiny z roku na rok zwiększają wytwarzanie stali. W tym roku osiągnęły poziom 150,2 mln ton, co uplasowało je kolejny raz na pierwszym miejscu. Drugi największy na świecie producent, czyli Indie wyprodukowały 9,1 mln ton, zaś trzeci producent, czyli Japonia wyprodukowała 7,5 mln ton, co oznacza, że Chiny odpowiadają za około połowę światowej produkcji stali. Warto również dodać, że popyt na stal w Polsce w obecnym roku wzrósł, co nie umknęło importerom tego materiału z Chin. Import stali z Chin do Polski w 2021 roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Co istotne, cło na import stali z Chin jest stosunkowo niskie, jednak warto pamiętać, że w przypadku importu z Chin VAT jak najbardziej również obowiązuje. Co więcej, warto upewnić się, czy dany produkt nie jest objęty wysokim cłem antydumpingowym. Wszystkie te informacje można znaleźć bez problemu w systemie ISZTAR.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS: