Import towarów z Chin a VAT – Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

13 sierpnia 2019
4.3/5 - (22 votes)
Import towarów z Chin a VAT – Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Jesteś importerem i zastanawiasz się jak rozliczyć podatek VAT przy imporcie z Chin? Poniżej przygotowałem zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi. Dowiesz się, kiedy należy go opłacić, czy można go rozliczyć oraz jak wygląda jego naliczanie w przypadku importowania dóbr z Chin do Polski. 

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

 1. Import towarów z Chin a VAT – co to jest?
 2. Kiedy trzeba opłacić VAT za towary z Chin?
 3. Kto i jak wylicza podatek VAT z Chin?
 4. Ile wynosi podatek VAT na towary z Chin?
 5. Co to jest uproszczona procedura importu towarów?
 6. VAT z Chin – jakie dokumenty?
 7. Jak odliczyć podatek VAT przy imporcie z Chin?
 8. VAT z Chin a odprawa celna w Niemczech
 9. Import towarów z Chin a VAT – to warto wiedzieć
 10. Import z Chin – jaki VAT?
 11. Import z Chin – kiedy VAT?
 12. Import z Chin – jak rozliczyć?
 13. Jak wykazać import towarów z Chin w deklaracji VAT-7?

 

Import towarów z Chin a VAT – co to jest?

VAT to skrót oznaczający podatek do towarów i usług. Sposoby jego naliczanie reguluje ustawa o VAT z 2004 r. Zgodnie z treścią przepisów towary importowane z terytorium państw obcych na terytorium krajów Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu. Dotyczy to także importu z Chin. Każdy importer zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT od dóbr, które sprowadza do Polski. UWAGA! Wbrew informacjom, które możecie znaleźć w niektórych internetowych poradnikach, obowiązek uiszczenia podatku VAT z Chin dotyczy także towarów o wartości poniżej 22 euro jeśli trafiły do odbiorcy w Polsce jako zamówienie wysyłkowe np. poprzez transport lotniczy z Chin

Kiedy trzeba opłacić VAT za towary z Chin?

Termin opłacenia podatku od towarów i usług to 10 dni od otrzymania dokumentu celnego z danego urzędu celno-skarbowego (KAS) lub w ciągu 10 dni od dokonania odprawy celnej w porcie rozładunku. Aktualnie (lato 2019) zapowiadane są zmiany w prawie, które mają wydłużyć ten okres do 25. dnia następnego miesiąca w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Wyjątkiem jest przejście procedury uproszczonej z odroczonym podatkiem VAT.  

Kto i jak wylicza podatek VAT z Chin?

Zgodnie z zasadą podstawą opodatkowania towarów importowanych jest wartość celna powiększona o należne cło. To importer sprowadzający towary z Chin do Polski ma obowiązek wyliczenia należnego podatku VAT, o czym informuje w zgłoszeniu celnym. Istotne są tu zagadnienie takie jak cło z Chin i stawki celne na towary. Import z Chin a VAT to kwestia, którą może zająć się także wyznaczony pośrednik np. agencja celna.

Ile wynosi podatek VAT na towary z Chin?

Zasada brzmi, że towar importowany do Polski z Chin podlega opodatkowaniu według stawek VAT, jakie dla tego typu towarów obowiązują w naszym kraju. Istnieją cztery stawki podatku VAT: 4, 7, 8 i 23%. W większości przypadków VAT z Chin na towary sprowadzane do Polski wynosi 23%.

Co to jest uproszczona procedura importu towarów?

Istnieje możliwość przejścia łatwiejszej procedury rozliczenia podatku do towarów z Chin. To tzw. uproszczona procedura importu towarów (art. 33a ustawy o vat). Oznacza możliwość rozliczenia VAT z Chin bezpośrednio w rocznym zeznaniu podatkowym VAT-7 lub VAT-7K. Uprawnieni do skorzystania z tej możliwości są czynni podatnicy VAT w Polsce oraz tzw. upoważnieni przedsiębiorcy AEO. Co musi zrobić importer z Chin, aby przejść procedurę uproszczoną? 

 1. Zawiadomić pisemnie naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o takim zamiarze (w sumie dwa pisma). Zawiadomienie należy złożyć przed początkiem okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał), od którego będziesz rozliczać podatek VAT z Chin. Zachowanie terminu jest istotne, ponieważ inaczej powstanie zaległość podatkowa.  
 2. Przedstawić w urzędzie KAS następujące dokument (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą importu z Chin): 
 • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 
 • potwierdzenie zarejestrowania go jako czynnego podatnika VAT. 

UWAGA: wyżej wspomniane dokumenty można zastąpić oświadczeniem o tej samej treści. Pełen opis procedury znajduje się na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/proc_1634-zawiadomienie-naczelnika-us-o-rozliczeniu-podatku–vat-z-tytulu-importu-towarow-w-deklaracji-podatkowej.  

VAT z Chin – jakie dokumenty?

Podstawą do wyliczenia podatku VAT na towary z Chin jest dokument celny SAD (w wersji papierowej) lub dokument PZC (w wersji elektronicznej). SAD/PZC to inaczej Jednolity Dokument Administracyjny (Single Administrative Document – w skrócie SAD). Stanowi on uniwersalny wzór formularza wykorzystywanego podczas procedury celnej, który ma zastosowanie także do towarów importowanych z Chin. Na tym dokumencie widnieje kwota, na podstawie której wylicza się należną kwotę podatku VAT. Trzeba przy tym pamiętać, że aby do rozliczenia importu z Chin w ogóle doszło, należy posiadać komplet dokumentów importowych. Wlicza się w to m.in. handlowa faktura z Chin, konosament, packing list oraz inne dokumenty celne, na przykład certyfikat CE, świadectwo pochodzenia itd. 

VAT z Chin – jakie dokumenty

Jak odliczyć podatek VAT przy imporcie z Chin?

Kwestia taka jak import towarów z Chin a VAT wiąże się także z możliwością odliczenia podatku w deklaracji. Podatek od towarów sprowadzanych z Chin można odliczyć w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pod warunkiem, że importerowi przysługuje prawo do odliczenia ze względu na „związek zakupu z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi”. Prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy rozliczenie VAT nastąpiła bezpośrednio przy odprawie celnej, czy też w wyniku przejścia uproszczonej procedury importu towarów.

VAT z Chin a odprawa celna w Niemczech

Istnieją ulgi na podatek VAT w sytuacji, kiedy towar z Chin importuje się najpierw do innego kraju Unii Europejskiej. W przypadku importerów polskich najczęściej są to Niemcy i port w Hamburgu. Tu dokonuje się odprawy celnej na prostszych zasadach niż w Polsce. Następnie towary przewożone są do Polski w ramach WDT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów). Uiszczenie podatku VAT z Chin konieczne jest nie tak jak w Polsce w najbliższym okresie rozliczeniem, ale dopiero po sprzedaży towarów. Zastosowanie tego zwolnienia jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Na przykład importer musi posiadać nadany numer EORI i być płatnikiem VAT EU – wówczas polskie agencje celne nie mogą odmówić przedsiębiorcy zastosowania procedury odprawy celnej w Niemczech czy innym europejskim porcie. 

Import towarów z Chin a VAT – to warto wiedzieć

Ponieważ sprawy podatkowe w Polsce zawsze są dość skomplikowane, import towarów z Chin a VAT naturalnie budzi pewne obawy importerów. Szczególnie nowych w tym biznesie, którzy dopiero rozważają rozpoczęcie działalność opartej o sprowadzanie dóbr z Chin do Polski. Z tego powodu kwestie podatkowe najlepiej jest powierzyć w ręce agencji celnej. Samodzielne rozliczanie podatku VAT z Chin w Polsce polecam tylko osobom biegłym w kwestiach podatkowych. Inaczej nawet drobny błąd może skutkować dużymi karami i skutecznie zniechęcić do dalszego rozwoju działalności.

Import z Chin – jaki VAT?

Import towarów z Chin opodatkowany jest stawką 23% VAT. Warto jednak dodać, że dla określonych towarów oraz usług możliwe jest zastosowanie niższej stawki podatku (wówczas VAT może wynosić 4, 7% lub 8%) czy też całkowite zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT. Podatek od towarów zakupionych w Chinach opłacany jest w kraju nabywcy, a więc w tym przypadku w Polsce.

Co ważne, obowiązek podatkowy dotyczy każdego – bez względu na to, czy importuje się jako przedsiębiorca (działalność gospodarcza) czy osoba indywidualna (na własne potrzeby). Mówi o tym art. 15 ust. 1 ustawy o VAT: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (…) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”.

W tym miejscu warto też przywołać art. 17 ust. 1 ustawy o VAT, który mówi, że: „Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną”.

Import z Chin – kiedy VAT?

Obowiązek uiszczenia podatku VAT jest obowiązkiem każdego importera towarów z Chin. To naturalny etap procedury importu. Istnieją jednak od tego obowiązku pewne wyjątki, które jeszcze do niedawna były określone w art. 51 ust. 1 ustawy o VAT, jednak z dniem 1 lipca 2021 roku uległy one zmianie. Tego dnia uchylone zostało zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro we wszystkich krajach UE. Nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzają definicję sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI).

Import z Chin – jak rozliczyć?

Jeśli odprawa celna dokonywana jest w porcie w Polsce według standardowej procedury, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek od razu uiścić podatek VAT, który wykazany jest w dokumencie celnym SAD (Jednolity Dokument Administracyjny) lub PZC (Poświadczenie Zgłoszenia Celnego). W przypadku, gdy importer korzysta z pomocy pośrednika przy odprawie, VAT powinien być uiszczony przy dostawie towaru. Warto dodać, że w przypadku czynnych podatników VAT, a także w momencie, gdy zakup związany jest z działalnością opodatkowaną, opłacony podatek można odliczyć w pliku JPK_V7.

Jak to wygląda w praktyce? Na samym początku importer wpłaca podatek VAT na rachunek bankowy Urzędu Celnego. Następnym etapem jest odliczenie podatku o tej samej wartości w deklaracji VAT (jeśli zakup towarów dotyczył wykonywanych czynności opodatkowanych). W tym celu podatnik musi obliczyć oraz wykazać w zgłoszeniu celnym kwotę podatku, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące stawki. Teraz importer wpłaca kwotę podatku. Ma na to 10 dni od dnia powiadomienia go o wysokości należności podatkowych przez organ celny. Na koniec następuje odliczenie kwoty VAT, jaka widnieje w dokumencie celnym.

W przypadku rozliczania podatku VAT przy imporcie z Chin istnieje także możliwość zastosowania odroczonej płatności. Jest to związane z procedurą uproszczoną w imporcie towarów. Wówczas kwotę podatku VAT można wykazać w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K. Dokument powinien być składany za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, a więc wtedy, gdy nastąpiła odprawa celna w Polsce.

By skorzystać z możliwości, jakie daje procedura uproszczona, konieczne jest spełnienie określonych warunków, o których mowa w ustawie o VAT. Przepis ten stosuje się pod warunkiem:

 • przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.
 • dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, od którego stosowane będzie rozliczenie podatku VAT w ramach procedury uproszczonej, należy sporządzić pisemne zawiadomienie skierowane do naczelnika Urzędu Celnego, a także naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozliczania podatku z importu towarów w procedurze uproszczonej. Procedura uproszczona to bardzo korzystne rozwiązanie w porównaniu do metody standardowej ze względu na to, że podatek VAT uiszczany jest dopiero w momencie złożenia pliku JPK_V7.

Jak wykazać import towarów z Chin w deklaracji VAT-7?

Import towarów z Chin można wykazać w deklaracji VAT-7. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością, przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

Prawo do odliczenia podatku VAT w deklaracji VAT-7 przysługuje każdemu importerowi – bez względu na to, czy rozliczenie VAT nastąpiło bezpośrednio przy odprawie celnej czy też w wyniku przejścia uproszczonej procedury importu towarów.


Po więcej informacji o formalnościach dotyczących importu z Chin- zajrzyj na naszego bloga
Po użyteczne relacje z naszej pracy zapraszamy na naszego facebooka.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.3/5 - (22 votes)
Szybki kontakt

  imię

  email/telefon

  wiadomość

  Facebook