Import towarów z Chin a VAT – Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Jesteś importerem i zastanawiasz się jak rozliczyć podatek VAT przy imporcie z Chin? Poniżej przygotowałem zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi. Dowiesz się, kiedy należy go opłacić, czy można go rozliczyć oraz jak wygląda jego naliczanie w przypadku importowania dóbr z Chin do Polski. 

Import towarów z Chin a VAT. Co to jest? 

VAT to skrót oznaczający podatek do towarów i usług. Sposoby jego naliczanie reguluje ustawa o VAT z 2004 r. Zgodnie z treścią przepisów towary importowane z terytorium państw obcych na terytorium krajów Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu. Dotyczy to także importu z Chin. Każdy importer zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT od dóbr, które sprowadza do Polski. UWAGA! Wbrew informacjom, które możecie znaleźć w niektórych internetowych poradnikach, obowiązek uiszczenia podatku VAT z Chin dotyczy także towarów o wartości poniżej 22 euro jeśli trafiły do odbiorcy w Polsce jako zamówienie wysyłkowe np. poprzez transport lotniczy z Chin

Kiedy trzeba opłacić VAT za towary z Chin? 

Termin opłacenia podatku od towarów i usług to 10 dni od otrzymania dokumentu celnego z danego urzędu celno-skarbowego (KAS) lub w ciągu 10 dni od dokonania odprawy celnej w porcie rozładunku. Aktualnie (lato 2019) zapowiadane są zmiany w prawie, które mają wydłużyć ten okres do 25. dnia następnego miesiąca w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Wyjątkiem jest przejście procedury uproszczonej z odroczonym podatkiem VAT.  

Kto i jak wylicza podatek VAT z Chin? 

Zgodnie z zasadą podstawą opodatkowania towarów importowanych jest wartość celna powiększona o należne cło. To importer sprowadzający towary z Chin do Polski ma obowiązek wyliczenia należnego podatku VAT, o czym informuje w zgłoszeniu celnym. Istotne są tu zagadnienie takie jak cło z Chin i stawki celne na towary. Import z Chin a VAT to kwestia, którą może zająć się także wyznaczony pośrednik np. agencja celna.

Ile wynosi podatek VAT na towary z Chin? 

Zasada brzmi, że towar importowany do Polski z Chin podlega opodatkowaniu według stawek VAT, jakie dla tego typu towarów obowiązują w naszym kraju. Istnieją cztery stawki podatku VAT: 4, 7, 8 i 23%. W większości przypadków VAT z Chin na towary sprowadzane do Polski wynosi 23%.

Co to jest uproszczona procedura importu towarów? 

Istnieje możliwość przejścia łatwiejszej procedury rozliczenia podatku do towarów z Chin. To tzw. uproszczona procedura importu towarów (art. 33a ustawy o vat). Oznacza możliwość rozliczenia VAT z Chin bezpośrednio w rocznym zeznaniu podatkowym VAT-7 lub VAT-7K. Uprawnieni do skorzystania z tej możliwości są czynni podatnicy VAT w Polsce oraz tzw. upoważnieni przedsiębiorcy AEO. Co musi zrobić importer z Chin, aby przejść procedurę uproszczoną? 

  1. Zawiadomić pisemnie naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o takim zamiarze (w sumie dwa pisma). Zawiadomienie należy złożyć przed początkiem okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał), od którego będziesz rozliczać podatek VAT z Chin. Zachowanie terminu jest istotne, ponieważ inaczej powstanie zaległość podatkowa.  
  2. Przedstawić w urzędzie KAS następujące dokument (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą importu z Chin): 
  • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 
  • potwierdzenie zarejestrowania go jako czynnego podatnika VAT. 

UWAGA: wyżej wspomniane dokumenty można zastąpić oświadczeniem o tej samej treści. Pełen opis procedury znajduje się na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/proc_1634-zawiadomienie-naczelnika-us-o-rozliczeniu-podatku–vat-z-tytulu-importu-towarow-w-deklaracji-podatkowej.  

VAT z Chin – jakie dokumenty? 

Podstawą do wyliczenia podatku VAT na towary z Chin jest dokument celny SAD (w wersji papierowej) lub dokument PZC (w wersji elektronicznej). SAD/PZC to inaczej Jednolity Dokument Administracyjny (Single Administrative Document – w skrócie SAD). Stanowi on uniwersalny wzór formularza wykorzystywanego podczas procedury celnej, który ma zastosowanie także do towarów importowanych z Chin. Na tym dokumencie widnieje kwota, na podstawie której wylicza się należną kwotę podatku VAT. Trzeba przy tym pamiętać, że aby do rozliczenia importu z Chin w ogóle doszło, należy posiadać komplet dokumentów importowych. Wlicza się w to m.in. handlowa faktura z Chin, konosament, packing list oraz inne dokumenty celne, na przykład certyfikat CE, świadectwo pochodzenia itd. 

VAT z Chin – jakie dokumenty

Odliczenie podatku VAT przy imporcie z Chin 

Kwestia taka jak import towarów z Chin a VAT wiąże się także z możliwością odliczenia podatku w deklaracji. Podatek od towarów sprowadzanych z Chin można odliczyć w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pod warunkiem, że importerowi przysługuje prawo do odliczenia ze względu na „związek zakupu z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi”. Prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy rozliczenie VAT nastąpiła bezpośrednio przy odprawie celnej, czy też w wyniku przejścia uproszczonej procedury importu towarów.

VAT z Chin a odprawa celna w Niemczech 

Istnieją ulgi na podatek VAT w sytuacji, kiedy towar z Chin importuje się najpierw do innego kraju Unii Europejskiej. W przypadku importerów polskich najczęściej są to Niemcy i port w Hamburgu. Tu dokonuje się odprawy celnej na prostszych zasadach niż w Polsce. Następnie towary przewożone są do Polski w ramach WDT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów). Uiszczenie podatku VAT z Chin konieczne jest nie tak jak w Polsce w najbliższym okresie rozliczeniem, ale dopiero po sprzedaży towarów. Zastosowanie tego zwolnienia jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Na przykład importer musi posiadać nadany numer EORI i być płatnikiem VAT EU – wówczas polskie agencje celne nie mogą odmówić przedsiębiorcy zastosowania procedury odprawy celnej w Niemczech czy innym europejskim porcie. 

Import towarów z Chin a VAT – to warto wiedzieć 

Ponieważ sprawy podatkowe w Polsce zawsze są dość skomplikowane, import towarów z Chin a VAT naturalnie budzi pewne obawy importerów. Szczególnie nowych w tym biznesie, którzy dopiero rozważają rozpoczęcie działalność opartej o sprowadzanie dóbr z Chin do Polski. Z tego powodu kwestie podatkowe najlepiej jest powierzyć w ręce agencji celnej. Samodzielne rozliczanie podatku VAT z Chin w Polsce polecam tylko osobom biegłym w kwestiach podatkowych. Inaczej nawet drobny błąd może skutkować dużymi karami i skutecznie zniechęcić do dalszego rozwoju działalności. 

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS: