Import towarów z Chin a VAT – Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

13 sierpnia 2019
4.2/5 - (26 votes)
Import towarów z Chin a VAT – Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Jesteś importerem i zastanawiasz się jak rozliczyć podatek VAT przy imporcie z Chin? Poniżej przygotowałem zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi. Dowiesz się, kiedy należy go opłacić, czy można go rozliczyć oraz jak wygląda jego naliczanie w przypadku importowania dóbr z Chin do Polski. 

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

 1. Import towarów z Chin a VAT – co to jest?
 2. Kiedy trzeba opłacić VAT za towary z Chin?
 3. Kto i jak wylicza podatek VAT z Chin?
 4. Ile wynosi podatek VAT na towary z Chin?
 5. Co to jest uproszczona procedura importu towarów?
 6. VAT z Chin – jakie dokumenty?
 7. Jak odliczyć podatek VAT przy imporcie z Chin?
 8. VAT z Chin a odprawa celna w Niemczech
 9. Import towarów z Chin a VAT – to warto wiedzieć
 10. Import z Chin – jaki VAT?
 11. Import z Chin – kiedy VAT?
 12. Import z Chin – jak rozliczyć?
 13. Jak wykazać import towarów z Chin w deklaracji VAT-7?

 

Import towarów z Chin a VAT – co to jest?

VAT to skrót oznaczający podatek do towarów i usług. Sposoby jego naliczanie reguluje ustawa o VAT z 2004 r. Zgodnie z treścią przepisów towary importowane z terytorium państw obcych na terytorium krajów Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu. Dotyczy to także importu z Chin. Każdy importer zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT od dóbr, które sprowadza do Polski.

UWAGA! Krążą informacje, że paczki, których wartość nie przekracza 22 euro są zwolnione z podatku VAT. Nie do końca jest to prawda. Zwolnienia z podatku VAT nie stosuje się w przypadku

 • importu z krajów trzecich:
 • napojów alkoholowych,
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • perfum i wód toaletowych,
 • towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Istotny jest czwarty punkt – zamówienia wysyłkowe (np. poprzez transport lotniczy z Chin) nie są zwolnione z VAT, niezależnie od wartości paczki.

Kiedy trzeba opłacić VAT za towary z Chin?

Termin opłacenia podatku od towarów i usług to 10 dni od otrzymania dokumentu celnego z danego urzędu celno-skarbowego (KAS) lub w ciągu 10 dni od dokonania odprawy celnej w porcie rozładunku. Aktualnie (lato 2019) zapowiadane są zmiany w prawie, które mają wydłużyć ten okres do 25. dnia następnego miesiąca w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Wyjątkiem jest przejście procedury uproszczonej z odroczonym podatkiem VAT.  

Kto i jak wylicza podatek VAT z Chin?

Zgodnie z zasadą podstawą opodatkowania towarów importowanych jest wartość celna powiększona o należne cło. To importer sprowadzający towary z Chin do Polski ma obowiązek wyliczenia należnego podatku VAT, o czym informuje w zgłoszeniu celnym. Istotne są tu zagadnienie takie jak cło z Chin i stawki celne na towary. Import z Chin a VAT to kwestia, którą może zająć się także wyznaczony pośrednik np. agencja celna.

Ile wynosi podatek VAT na towary z Chin?

Zasada brzmi, że towar importowany do Polski z Chin podlega opodatkowaniu według stawek VAT, jakie dla tego typu towarów obowiązują w naszym kraju. Istnieją cztery stawki podatku VAT: 4, 7, 8 i 23%. W większości przypadków VAT z Chin na towary sprowadzane do Polski wynosi 23%.

Stawki podatku VAT są ujęte w Ustawie o VAT z 2004r. Stawkę podatku VAT można też sprawdzić na platformie ISZTAR4, po wpisaniu odpowiedniego kodu CN do wyszukiwarki.

Co to jest uproszczona procedura importu towarów?

Istnieje możliwość przejścia łatwiejszej procedury rozliczenia podatku do towarów z Chin. To tzw. uproszczona procedura importu towarów (art. 33a Ustawa o VAT z 2004r). Oznacza możliwość rozliczenia VAT z Chin bezpośrednio w rocznym zeznaniu podatkowym VAT-7 lub VAT-7K. Uprawnieni do skorzystania z tej możliwości są czynni podatnicy VAT w Polsce oraz tzw. upoważnieni przedsiębiorcy AEO. Co musi zrobić importer z Chin, aby przejść procedurę uproszczoną? 

 1. Zawiadomić pisemnie naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o takim zamiarze (w sumie dwa pisma). Zawiadomienie należy złożyć przed początkiem okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał), od którego będziesz rozliczać podatek VAT z Chin. Zachowanie terminu jest istotne, ponieważ inaczej powstanie zaległość podatkowa.  
 2. Przedstawić w urzędzie KAS następujące dokument (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą importu z Chin): 
 • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 
 • potwierdzenie zarejestrowania go jako czynnego podatnika VAT. 

UWAGA: wyżej wspomniane dokumenty można zastąpić oświadczeniem o tej samej treści. Oświadczenia składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (musisz dodać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Pełny opis procedury znajduje się na stronie biznes.gov.pl.

VAT z Chin – jakie dokumenty?

Podstawą do wyliczenia podatku VAT na towary z Chin jest dokument celny SAD (w wersji papierowej) lub dokument PZC (w wersji elektronicznej). SAD/PZC to inaczej Jednolity Dokument Administracyjny (Single Administrative Document – w skrócie SAD). Stanowi on uniwersalny wzór formularza wykorzystywanego podczas procedury celnej, który ma zastosowanie także do towarów importowanych z Chin. Na tym dokumencie widnieje kwota, na podstawie której wylicza się należną kwotę podatku VAT. Trzeba przy tym pamiętać, że aby do rozliczenia importu z Chin w ogóle doszło, należy posiadać komplet dokumentów importowych. Wlicza się w to m.in. handlowa faktura z Chin, konosament, packing list oraz inne dokumenty celne, na przykład certyfikat CE, świadectwo pochodzenia itd. 

VAT z Chin – jakie dokumenty

Jak odliczyć podatek VAT przy imporcie z Chin?

Kwestia taka jak import towarów z Chin a VAT wiąże się także z możliwością odliczenia podatku w deklaracji. Podatek od towarów sprowadzanych z Chin można odliczyć w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pod warunkiem, że importerowi przysługuje prawo do odliczenia ze względu na „związek zakupu z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi”. Prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy rozliczenie VAT nastąpiła bezpośrednio przy odprawie celnej, czy też w wyniku przejścia uproszczonej procedury importu towarów.

VAT z Chin a odprawa celna w Niemczech

Istnieją ulgi na podatek VAT w sytuacji, kiedy towar z Chin importuje się najpierw do innego kraju Unii Europejskiej. W przypadku importerów polskich najczęściej są to Niemcy i port w Hamburgu. Tu dokonuje się odprawy celnej na prostszych zasadach niż w Polsce. Następnie towary przewożone są do Polski w ramach WDT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów). Uiszczenie podatku VAT z Chin konieczne jest nie tak jak w Polsce w najbliższym okresie rozliczeniem, ale dopiero po sprzedaży towarów. Zastosowanie tego zwolnienia jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Na przykład importer musi posiadać nadany numer EORI i być płatnikiem VAT EU – wówczas polskie agencje celne nie mogą odmówić przedsiębiorcy zastosowania procedury odprawy celnej w Niemczech czy innym europejskim porcie. 

Import towarów z Chin a VAT – to warto wiedzieć

Ponieważ sprawy podatkowe w Polsce zawsze są dość skomplikowane, import towarów z Chin a VAT naturalnie budzi pewne obawy importerów. Szczególnie nowych w tym biznesie, którzy dopiero rozważają rozpoczęcie działalność opartej o sprowadzanie dóbr z Chin do Polski. Z tego powodu kwestie podatkowe najlepiej jest powierzyć w ręce agencji celnej. Samodzielne rozliczanie podatku VAT z Chin w Polsce polecam tylko osobom biegłym w kwestiach podatkowych. Inaczej nawet drobny błąd może skutkować dużymi karami i skutecznie zniechęcić do dalszego rozwoju działalności.

Import z Chin – jaki VAT?

Import towarów z Chin opodatkowany jest stawką 23% VAT. Warto jednak dodać, że dla określonych towarów oraz usług możliwe jest zastosowanie niższej stawki podatku (wówczas VAT może wynosić 4, 7% lub 8%) czy też całkowite zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT. Podatek od towarów zakupionych w Chinach opłacany jest w kraju nabywcy, a więc w tym przypadku w Polsce.

Co ważne, obowiązek podatkowy dotyczy każdego – bez względu na to, czy importuje się jako przedsiębiorca (działalność gospodarcza) czy osoba indywidualna (na własne potrzeby). Mówi o tym art. 15 ust. 1 ustawy o VAT: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (…) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”.

W tym miejscu warto też przywołać art. 17 ust. 1 ustawy o VAT, który mówi, że: „Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną”.

Import z Chin – kiedy VAT?

Obowiązek uiszczenia podatku VAT jest obowiązkiem każdego importera towarów z Chin. To naturalny etap procedury importu. Istnieją jednak od tego obowiązku pewne wyjątki, które jeszcze do niedawna były określone w art. 51 ust. 1 ustawy o VAT, jednak z dniem 1 lipca 2021 roku uległy one zmianie. Tego dnia uchylone zostało zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro we wszystkich krajach UE. Nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzają definicję sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI).

Import z Chin – jak rozliczyć?

Jeśli odprawa celna dokonywana jest w porcie w Polsce według standardowej procedury, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek od razu uiścić podatek VAT, który wykazany jest w dokumencie celnym SAD (Jednolity Dokument Administracyjny) lub PZC (Poświadczenie Zgłoszenia Celnego). W przypadku, gdy importer korzysta z pomocy pośrednika przy odprawie, VAT powinien być uiszczony przy dostawie towaru. Warto dodać, że w przypadku czynnych podatników VAT, a także w momencie, gdy zakup związany jest z działalnością opodatkowaną, opłacony podatek można odliczyć w pliku JPK_V7.

Jak to wygląda w praktyce? Na samym początku importer wpłaca podatek VAT na rachunek bankowy Urzędu Celnego. Następnym etapem jest odliczenie podatku o tej samej wartości w deklaracji VAT (jeśli zakup towarów dotyczył wykonywanych czynności opodatkowanych). W tym celu podatnik musi obliczyć oraz wykazać w zgłoszeniu celnym kwotę podatku, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące stawki. Teraz importer wpłaca kwotę podatku. Ma na to 10 dni od dnia powiadomienia go o wysokości należności podatkowych przez organ celny. Na koniec następuje odliczenie kwoty VAT, jaka widnieje w dokumencie celnym.

W przypadku rozliczania podatku VAT przy imporcie z Chin istnieje także możliwość zastosowania odroczonej płatności. Jest to związane z procedurą uproszczoną w imporcie towarów. Wówczas kwotę podatku VAT można wykazać w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K. Dokument powinien być składany za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, a więc wtedy, gdy nastąpiła odprawa celna w Polsce.

By skorzystać z możliwości, jakie daje procedura uproszczona, konieczne jest spełnienie określonych warunków, o których mowa w ustawie o VAT. Przepis ten stosuje się pod warunkiem:

 • przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.
 • dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, od którego stosowane będzie rozliczenie podatku VAT w ramach procedury uproszczonej, należy sporządzić pisemne zawiadomienie skierowane do naczelnika Urzędu Celnego, a także naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozliczania podatku z importu towarów w procedurze uproszczonej. Procedura uproszczona to bardzo korzystne rozwiązanie w porównaniu do metody standardowej ze względu na to, że podatek VAT uiszczany jest dopiero w momencie złożenia pliku JPK_V7.

Jak wykazać import towarów z Chin w deklaracji VAT-7?

Import towarów z Chin można wykazać w deklaracji VAT-7. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością, przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

Prawo do odliczenia podatku VAT w deklaracji VAT-7 przysługuje każdemu importerowi – bez względu na to, czy rozliczenie VAT nastąpiło bezpośrednio przy odprawie celnej czy też w wyniku przejścia uproszczonej procedury importu towarów.


Po więcej informacji o formalnościach dotyczących importu z Chin- zajrzyj na naszego bloga
Po użyteczne relacje z naszej pracy zapraszamy na naszego facebooka.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.2/5 - (26 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X