Umowy NDA i NNN – kluczowe różnice

21 listopada 2023
5/5 - (1 vote)
Umowy NDA i NNN – kluczowe różnice

Ochrona informacji poufnych i własności intelektualnej jest kluczowym aspektem współpracy międzynarodowej. To szczególnie istotne w kontekście handlu z Chinami – rynkiem o niezwykłym potencjale, ale również wyjątkowymi wyzwaniami prawnymi. Wśród najważniejszych narzędzi ochrony znajdują się umowy NDA (Non Disclosure Agreement), które służą zachowaniu poufności. Niemniej, w chińskich realiach biznesowych, standardowe umowy NDA mogą okazać się niewystarczające. Warto więc zastanowić się nad umową NNN (non-disclosure, non-use, and non-circumvention agreement), która zapewnia rozszerzoną ochronę w specyficznych warunkach chińskiego rynku biznesowego.

Spis treści:

  1. Czym jest umowa NDA?
  2. Czy umowa NDA z chińską firmą wystarczy?
  3. Czym się różni umowa NDA od NNN?
  4. Co musi zawierać chińska umowa NNN?
  5. Kiedy warto podpisać NNN z chińską firmą?
  6. Kluczowe aspekty i znaczenie umów NDA i NNN w biznesie

W niniejszym artykule skupimy się na analizie umowy NDA, wyjaśniając, dlaczego może ona być niewystarczająca w kontekście współpracy z firmami chińskimi, oraz omówimy kluczowe różnice i dodatkowe środki ochrony, jakie zapewnia umowa NNN. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla każdego, kto rozważa nawiązanie współpracy lub już współpracuje z chińskimi partnerami. Zapraszam do dalszej lektury, aby zgłębić wiedzę na temat efektywnego zabezpieczania interesów na szybko rozwijającym się chińskim rynku.

Czym jest umowa NDA?

Umowa o zachowaniu poufności (NDA, Non Disclosure Agreement) jest to porozumienie, w ramach którego strony zobowiązują się do nieudostępniania poufnych informacji, np. dotyczących produkowanych towarów, jak również całego procesu odprawy celnej i związanej z nim dokumentacji, np. dokumentu SAD, numeru EORI czy dokumentu EUR1. Może ona występować jako niezależny dokument lub jako część większego kontraktu handlowego. Wyróżniamy umowę NDA wzajemną, czyli taką, w której obie strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności oraz umowę NDA jednostronną, gdzie tylko jedna ze stron ma takie zobowiązanie.

Czy umowa NDA z chińską firmą wystarczy?

W Chinach umowa NDA często okazuje się niewystarczająca. Nawet po zawarciu takiej umowy, istnieje ryzyko, że producent może użyć projektu dla innych celów, co bywa trudne do wykazania w sądzie. Z tego powodu, w przypadku współpracy z chińskimi firmami, rekomenduje się stosowanie umowy NNN.

Czym się różni umowa NDA od NNN?

Umowy NNN (non-disclosure, non-use, and non-circumvention agreement) charakteryzują się większą kompleksowością w porównaniu do umów NDA. W Chinach zakres umowy NDA często nie spełnia oczekiwań, podczas gdy umowa NNN wprowadza dodatkowe klauzule. Obejmują one na przykład zakaz wykorzystywania informacji w celach innych niż wyraźnie określone w umowie oraz zakaz bezpośredniej sprzedaży produktów przez producenta.

Co musi zawierać chińska umowa NNN?

Chińska umowa NNN, sporządzona z myślą o skutecznej ochronie poufnych informacji i interesów biznesowych, wymaga szczegółowego i przemyślanego podejścia. Przede wszystkim, powinna być opracowana w języku chińskim, aby zapewnić zgodność z lokalnym prawem i ułatwić egzekwowanie jej postanowień, przy czym dodanie wersji angielskiej jest korzystne dla lepszego zrozumienia przez międzynarodowe strony umowy.

W treści umowy kluczowe jest precyzyjne określenie stron biorących w niej udział, wraz z ich pełnymi danymi. To zapewnia przejrzystość i odpowiedzialność każdej ze stron. Cel umowy musi być wyraźnie zdefiniowany, aby obie strony miały jasność co do intencji i zakresu współpracy.

Zasadniczym elementem umowy jest określenie zakresu poufnych informacji, które są przedmiotem ochrony. To definiuje granice tego, co uznaje się za poufne i wymaga zachowania w tajemnicy. Zobowiązanie do zachowania poufności jest kluczowe w umowie NNN, wymagając od stron zachowania w tajemnicy wszelkich informacji objętych umową.

Dodatkowo, umowa powinna zawierać zobowiązanie do użycia poufnych informacji wyłącznie w określonych, wcześniej uzgodnionych celach. To zapobiega wykorzystywaniu poufnych danych w sposób niezgodny z intencją umowy. Konieczność wywiązania się z umowy podkreśla obowiązek przestrzegania jej warunków, a naruszenie może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Czas obowiązywania umowy jest kolejnym istotnym aspektem, określającym, jak długo informacje będą chronione. Zakres i sposób odszkodowania w przypadku naruszenia umowy muszą być jasno określone, dając obu stronom zrozumienie potencjalnych konsekwencji naruszenia umowy.

Miejsce jurysdykcji określa, które systemy prawne i sądy będą miały kompetencje w przypadku sporów wynikających z umowy. To istotne dla egzekwowania postanowień umowy i rozstrzygania ewentualnych sporów.

W umowie mogą również znaleźć się inne klauzule, takie jak wymóg zgody obu stron na wprowadzenie zmian czy poprawek do umowy. To zapewnia, że żadna ze stron nie będzie mogła jednostronnie zmieniać warunków umowy bez zgody drugiej strony.

Kiedy warto podpisać NNN z chińską firmą?

Umowa NDA może nie zapewnić tak efektywnej ochrony interesów w Chinach, jak umowa NNN. Istnieje ryzyko, że umowa NDA może nawet przynieść więcej szkody niż pożytku, ponieważ chińskie firmy mogą nie być zobowiązane do przestrzegania jej postanowień według standardów obowiązujących poza Chinami. W związku z tym, dla lepszego zabezpieczenia interesów w Chinach, zaleca się stosowanie umowy NNN.

Kluczowe aspekty i znaczenie umów NDA i NNN w biznesie

Podpisanie umowy NDA z chińską firmą może być krokiem w kierunku ochrony poufności, ale w przypadku chińskich przedsiębiorców często nie jest wystarczające. Szczególnie w przypadku importu z Chin zaleca się zastosowanie umowy NNN, która lepiej chroni interesy zagranicznych firm w Państwie Środka. Ważne jest, aby umowa była sporządzona zgodnie z chińskim prawem i zawierała wszystkie niezbędne elementy.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (1 vote)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X