Urządzenia elektroniczne i elektryczne – dyrektywy i rozporządzenia oraz wymagania i oznakowanie

09 sierpnia 2023
5/5 - (1 vote)
Urządzenia elektroniczne i elektryczne – dyrektywy i rozporządzenia oraz wymagania i oznakowanie

W dzisiejszym społeczeństwie, w którym urządzenia elektroniczne i elektryczne odgrywają kluczową rolę w życiu codziennym, ważne jest, aby zagwarantować, że te produkty są bezpieczne dla użytkowników i środowiska. Unia Europejska opracowała szereg dyrektyw i rozporządzeń regulujących zgodność i bezpieczeństwo urządzeń elektronicznych i elektrycznych, które są wprowadzane na rynek w państwach członkowskich. W tym artykule omówimy główne dyrektywy i rozporządzenia oraz wymagania i oznakowanie dotyczące tych produktów w UE.

Spis treści:

  1. Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC 2014/30/UE)
  2. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (LVD 2014/35/UE)
  3. Dyrektywa w sprawie ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS II 2011/65/UE + RoHS III 2015/863)
  4. Dyrektywa dotycząca odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE 2012/19/UE)
  5. Oznakowanie CE i “przekreślony kosz”
  6. Współpraca i nowe regulacje
  7. Podsumowanie

 

Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC 2014/30/UE)

Dyrektywa EMC (2014/30/UE) jest jednym z ważnych aktów prawnych Unii Europejskiej regulujących kwestie związane z elektromagnetyczną zgodnością urządzeń. Jej celem jest zapewnienie, że produkty elektryczne i elektroniczne, wprowadzane na rynek w państwach członkowskich UE, nie zakłócają działania innych urządzeń elektrycznych oraz są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne.

Dyrektywa EMC określa wymagania dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego przez urządzenia oraz poziomów odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, jakim powinny one sprostać. Producentom wymaga się przeprowadzenia odpowiednich testów i oceny zgodności.

Dzięki dyrektywie EMC, Unia Europejska dąży do stworzenia jednolitego rynku dla produktów elektrycznych i elektronicznych, które są bezpieczne w użytkowaniu, niezawodne i nie przeszkadzają innym urządzeniom w ich działaniu. To przyczynia się do zwiększenia jakości i zaufania konsumentów do produktów, jak również do poprawy warunków konkurencji dla producentów na obszarze UE.

Dyrektywa EMC (2014/30/UE) nakłada obowiązek oznakowania produktu znakiem CE i opracowania deklaracji zgodności. Oczywiście po spełnieniu wymagań wszystkich dyrektyw i rozporządzeń mających zastosowanie do naszego produktu.

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (LVD 2014/35/UE)

Dyrektywa LVD (2014/35/UE) to akt prawny Unii Europejskiej, który reguluje bezpieczeństwo elektryczne produktów. Jej głównym celem jest zapewnienie, że urządzenia elektryczne wprowadzane na rynek w państwach członkowskich UE są bezpieczne w użytkowaniu i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników oraz osób trzecich.

Dyrektywa LVD określa wymagania dotyczące projektowania i produkcji produktów elektrycznych, takie jak ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, zapobieganie przegrzaniu, oraz odpowiednia izolacja elektryczna. Producentom narzuca się obowiązek przeprowadzenia odpowiednich testów i oceny zgodności swoich wyrobów z wymaganiami dyrektywy.

Poprzez dyrektywę LVD Unia Europejska dąży do zapewnienia, że produkty elektryczne dostępne na rynku spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa, co chroni konsumentów przed ryzykiem związanym z użytkowaniem tych sprzętów. Dyrektywa ta przyczynia się także do ułatwienia handlu na wewnętrznym rynku UE, tworząc jednolite zasady i warunki dla produktów elektrycznych oferowanych w całej Unii.

Dyrektywa LVD (2014/35/UE), podobnie jak poprzednia, nakłada obowiązek oznakowania produktu znakiem CE i opracowania deklaracji zgodności. Oczywiście po spełnieniu wymagań wszystkich dyrektyw i rozporządzeń mających zastosowanie do naszego produktu.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS II 2011/65/UE + RoHS III 2015/863)

Dyrektywa RoHS II (2011/65/UE) to akt prawny Unii Europejskiej, który ma na celu ograniczenie używania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. RoHS II wprowadza ograniczenia dotyczące stosowania sześciu substancji: ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego, dwuwartościowego chromu oraz bromowanych płomienioodpornych związków (BFRs) i polichlorowanych bifenylów (PCB) w produktach elektrycznych i elektronicznych.

Celem dyrektywy RoHS II jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez eliminację lub ograniczenie emisji szkodliwych substancji chemicznych pochodzących z tych produktów. Producentom i importerom narzuca się obowiązek dostarczenia deklaracji zgodności, w której potwierdzają, że ich produkty spełniają wymagania dyrektywy oraz naniesienia znaku CE.

31 marca 2015 została ogłoszona Dyrektywa delegowana Komisji UE 2015/863, potocznie nazywana dyrektywą RoHS III. Rozszerza ona zakres dyrektywy o kilka kolejnych substancji.

Dyrektywa dotycząca odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE 2012/19/UE)

Dyrektywa WEEE 2012/19/UE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) to akt prawny Unii Europejskiej, który ma na celu skuteczne zarządzanie odpadami pochodzącymi z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa została wprowadzona w celu zmniejszenia negatywnego wpływu tego typu odpadów na środowisko oraz ochrony zdrowia publicznego.

Główne założenia dyrektywy WEEE to:

  • Ustalanie celów zbierania: Państwa członkowskie są zobowiązane do określenia celów zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w swoich krajach, aby zapewnić skuteczną recykling i odzysk tych odpadów.
  • Wspieranie recyklingu i odzysku: Dyrektywa WEEE wymaga, aby producenci i bezpośredni importerzy ponosili odpowiedzialność za zbiórkę i przetwarzanie zużytych urządzeń, co sprzyja większej recyklingowi i odzyskowi materiałów.
  • Wspieranie producentów: Przewiduje się mechanizmy wspierające producentów w realizacji wymogów dotyczących zbierania, recyklingu i odzysku odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Dyrektywa WEEE stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, ograniczając ilość odpadów składowanych na składowiskach i przyczyniając się do efektywnego wykorzystania zasobów.

Dyrektywa WEEE wprowadza obowiązek nanoszenia na produkty elektryczne i elektroniczne symbolu przekreślonego kosza na śmieci, który ma informować konsumentów o selektywnej zbiórce odpadów.

Oznakowanie CE i “przekreślony kosz”

Oznakowanie CE i znak przekreślonego kosza na śmieci jest obowiązkowe dla większości sprzętów elektronicznych i elektrycznych wprowadzanych na rynek w UE.

Oczywiście ostateczna decyzja o zastosowaniu oznakowania należy do podmiotu odpowiedzialnego za produkt (producent, importer), który powinien ją podjąć w oparciu o wnikliwą analizę wszystkich mających zastosowanie przepisów. Dyrektywy i rozporządzenia mają określony zakres stosowania i szczególne wyłączenia – każdy produkt należy rozpatrywać indywidualnie.

Współpraca i nowe regulacje

Unia Europejska dąży do harmonizacji przepisów w zakresie wymagań i oznakowania urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Wprowadzenie porozumień i umów międzynarodowych umożliwia również współpracę między krajami na rzecz zapewnienia bezpiecznych i zgodnych produktów na rynku.

W miarę jak technologia się rozwija, przemysł elektroniczny staje w obliczu nowych wyzwań związanych z regulacjami i zgodnością. Innowacje i cyfryzacja odgrywają coraz większą rolę w branży elektronicznej, co wymaga ciągłego dostosowywania się regulacji do nowych realiów.

Dążenie do bezpiecznych i ekologicznych urządzeń jest nie tylko obowiązkiem prawno-regulacyjnym, ale również moralnym imperatywem. Produkty, które spełniają wymagania dotyczące zgodności i bezpieczeństwa, zapewniają ochronę zarówno użytkownikom, jak i środowisku.

Podsumowanie

Zapewnienie zgodności urządzeń elektronicznych i elektrycznych z wymogami i oznakowanie CE ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony zdrowia i środowiska. Dyrektywy dotyczące elektromagnetyczności, bezpieczeństwa, ograniczenia substancji niebezpiecznych oraz gospodarki odpadami pozwalają na efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z tymi produktami. Współpraca międzynarodowa i dynamiczny rozwój regulacji są kluczowymi elementami w zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności na rynku elektronicznym.

Przestrzeganie tych przepisów jest wspólnym wysiłkiem producentów, importerów, dystrybutorów i organów nadzoru rynku w celu stworzenia bezpiecznego i ekologicznego środowiska dla użytkowników i społeczeństwa jako całości.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (1 vote)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X