CLP – co oznacza i czego dotyczy ten skrót?

29 lipca 2021
5/5 - (1 vote)
CLP – co oznacza i czego dotyczy ten skrót?

Jeśli myślisz o imporcie z Chin do Polski czy innego kraju UE, musisz przede wszystkim zapoznać się z wymaganiami rynku docelowego, które dotyczą m.in. klasyfikacji, oznakowania czy też pakowania substancji oraz mieszanin. Jednym z rozporządzeń, określającym takie wymagania, jest CLP. Czym jest CLP i czego dotyczy? Odpowiadamy!

Co to jest CLP?

CLP jest to skrót od ang. classification, labelling and packaging. To rozporządzenie unijne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008), które zakłada nowy system klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin. Jest ono oparte na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, opracowanym w 2003 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Rozporządzenie weszło w życie 20.01.2009 r. i od tej pory obowiązuje również na terenie Polski.

CLP obowiązuje zarówno producentów, importerów, jak i dalszych użytkowników. Ich obowiązkiem jest odpowiednia klasyfikacja, oznakowanie i zapakowanie produktu przed jego wejściem na rynek. Rozporządzenie dotyczy: substancji oraz mieszanin, które zostały uznane za stwarzające zagrożenie; mieszanin, które zawierają jedną lub więcej substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie w ilości przekraczającej określoną wartość progową oraz produktów, które są substancjami wybuchowymi.

CLP określa także, jakie oznakowania mają znajdować się na produktach. Mogą to być m.in. hasła ostrzegawcze, piktogramy, znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz sposobach zapobiegania, reakcje, a także sposoby magazynowania i utylizacji substancji.

Etykieta CLP – co powinno się na niej znajdować?

Jeśli towar podlega pod rozporządzenie CLP, musi posiadać odpowiednią etykietę. Co ważne, etykieta powinna być sporządzona w językach urzędowych państw członkowskich UE, do których towar jest kierowany. Powinna być przymocowana do opakowania w jednym lub kilku miejscach (w zależności od gabarytów).

Na etykiecie CLP musi znaleźć się przede wszystkim nazwa, adres oraz numer telefonu dostawcy. Bardzo ważne, by pojawiła się na niej także informacja dotycząca nominalnej ilości substancji lub mieszaniny w opakowaniach udostępnianych społeczeństwu. Dotyczy to oczywiście sytuacji, w której ilość ta nie została podana na opakowaniu. Na etykiecie nie może zabraknąć także identyfikatorów produktu, piktogramów informujących o rodzaju zagrożenia, haseł ostrzegawczych, zwrotów określających środki ostrożności i wskazujących rodzaje zagrożenia, jak również innych niezbędnych informacji, które określone są przepisami.

Poznaj najważniejsze procedury CLP

  • Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie – zarówno państwa członkowskie UE, jak i producenci, importerzy czy też dalsi użytkownicy mają prawo zaproponować zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji obowiązującej prawnie na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Natomiast wyłącznie państwa członkowskie mogą zaproponować weryfikację harmonizacji, a także złożyć wniosek o zharmonizowaną klasyfikację oraz oznakowanie substancji, w momencie gdy dana substancja jest substancją czynną w produktach biobójczych czy też w środkach ochrony roślin.
  • Obowiązek zgłoszenia klasyfikacji i elementów oznakowania – zarówno producenci, jak i importerzy konkretnej substancji są zobowiązani do zamieszczenia informacji o jej klasyfikacji, a także oznakowaniu w wykazie C&L (Wykaz Klasyfikacji i Oznakowania substancji chemicznych).
  • Zgłoszenie informacji o mieszaninach – w UE istnieje także obowiązek przekazywania zharmonizowanych informacji dotyczących mieszanin. Robi się to po to, by można było je wykorzystać w ewentualnych nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia. Konieczne jest także wygenerowanie specjalnego identyfikatora w postaci czynnej (UFI). Dzięki temu personel medyczny państw członkowskich UE będzie mieć dostęp do niezbędnych informacji o substancji.
  • Alternatywne nazwy rodzajowe w mieszaninach – w przypadku tej procedury chodzi o to, by dostawcy mieli prawo zażądać używania alternatywnej nazwy rodzajowej substancji zawartej w mieszaninie, by móc chronić poufny charakter swojej działalności gospodarczej. Każdy wniosek o zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej zatwierdzony przez Europejską Agencję Chemikaliów będzie odtąd obowiązywał we wszystkich państwach członkowskich.
UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (1 vote)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X